مقالات پژوهشی ویوان

تاثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی

تاثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب برملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی

تاثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی

پایان نامه کارشناسی ارشد، سمیرا آزادبخت – دانشگاه تهران

چکیده

در این مطالعه طی دو آزمایش عملکرد جاذب‌های رس بنیان در حذف زیستی سرب و اثر آن بر عملکرد و فراسنجه‌های خون و تولید گاز در بره‌های زندی بررسی شد.

در آزمایش اول ۲۰ رأس بره نر زندی (میانگین وزن بدن ۷/۰±۲۱) انتخاب و در قالب طرح کاملاً تصادفی به چهار تیمار اختصاص داده شدند.

تیمارها شامل:

۱- شاهد (بدون سرب و بنتونیت)،

۲- دارای ppm15 سرب و بدون بنتونیت،

۳- دارای ppm15 سرب و ۵/۱ درصد بنتونیت و

۴- دارای ppm15 سرب و ۳ درصد بنتونیت بودند.

مصرف خوراک به صورت روزانه و وزن کشی هر دو هفته یک بار انجام شد. خونگیری طی سه مرحله برای بررسی شمارش سلول‌های خونی، اندازه‌گیری عناصر معدنی، برخی متابولیت‌های خون و آنزیم‌های کبدی انجام شد.

آزمایش دوم به منظور بررسی اثر جاذب‌های مختلف بر فراسنجه‌های تولید گاز در دو سطح ۵/۱ و ۳ درصد جیره در محیط حاوی ppm15 سرب انجام شد. افزودن سرب باعث افزایش معنی‌دار ضریب تبدیل خوراک ‌شد و بنتونیت این اثر را کاهش داد (۰۵/۰P<). فراسنجه‌های خون تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت. افزودن سرب به جیره باعث افزایش غلظت آن در خون شد (۰۵/۰P<) و در تیمارهای سوم و چهارم حاوی بنتونیت غلظت سرب کاهش نشان داد.

غلظت آهن، روی و مس در خون بره‌هایی که از جیره‌ی حاوی سرب استفاده کردند کاهش یافت (۰۵/۰P<). افزودن سرب باعث افزایش معنی‌دار (۰۵/۰P<) غلظت آنزیم‌های کبدی شد. مقدار گاز تولیدی و فراسنجه‌های تولید گاز در بین جیره‌های مختلف آزمایش تفاوت معنی‌داری داشتند (۰۵/۰P<). به نظر می‌رسد که جاذب‌های رس بنیان می‌توانند باعث کاهش اثرات منفی مصرف سرب در مدل‌های حیوانی شوند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *