عوامل موثر بر ارزش غذایی اقلام مورد استفاده در خوراک دام و طیور              

تمام حیوانات به مقادیر معینی از مواد مغذی نیاز دارند که اگر به حد کافی و متعادل دریافت نکنند، در وضعیت نامناسب تغذیه ای قرار خواهند گرفت.

ادامه مطلب