تاثیر افزودن سطوح مختلف توکسین بایندر بر جمعیت میکروبی شکمبه و قابلیت هضـم مواد مغـذی در گـاوهای شیـری

Reference: Kiyothong, K., Rowlinson, P., Wanapat, M., & Khampa, S. 2012. Effect of mycotoxin deactivator product supplementation on dairy cows.
Animal production science, 52: 832-841.

ادامه مطلب